Uchwały Walnego Zebrania Członków – 18.10.2019 r.

Podczas Walnego Zebrania Członków TNTMR w dniu 18.10.2019 r., w Białymstoku, podjęte zostały następujące uchwały:
Uchwała 1/WZC/-/4/2019
W sprawie wyboru Przewodniczącego Posiedzenia Walnego Zebrania Członków i sekretarza Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała 2/WZC/-/5/2019
W sprawie Ustalenia porządku obrad.
Uchwała 3/WZC/-/6/2019
W sprawie Przyjęcia Sprawozdania Finansowego za 2018 rok TNTMR.
Uchwała 4/WZC/-/7/2019
W sprawie Przyjęcia Sprawozdania merytorycznego za 2018 rok TNTMR.
Uchwała 5/WZC/-/8/2019
W sprawie Przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu TNTMR za 2018 rok.
Uchwała 6/WZC/-/9/2019
W sprawie Przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
Uchwała 7/WZC/-/10/2019
W sprawie Udzielenia Absolutorium Zarządowi TNTMR za 2018 rok.
Uchwała 8/WZC/-/11/2019
W sprawie Powołania Komisji Wyborczej.
Uchwała 9/WZC/-/12/2019
W sprawie ustalenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TNTMR na dzień 23.11.2019r. w Warszawie
Wolny wniosek 1/WZC/-/1/2019
W sprawie wykreślenia z porządku obrad punktów dotyczących procedowania nad Sprawozdaniem Finansowym za 2016 rok,  Sprawozdaniem Finansowym za 2017 rok, Sprawozdaniem z działalności Zarządu TNTMR za 2016 rok, Sprawozdaniem z działalności Zarządu TNTMR za 2017 rok.